ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS HETLITA.LT PRIVATUMO POLITIKA

I. KOKS TAI DOKUMENTAS?

Ši el. parduotuvės privatumo politika (toliau – Politika) yra informacinio pobūdžio ir tai reiškia, kad ji nenustato Klientams, kurie naudojasi el. parduotuve, jokių prievolių (tai nėra sutartis ar taisyklės). Politikos tikslas - aiškiai pristatyti el. parduotuvės veikimo principus, taip pat asmens duomenų tvarkymo principus.

 II. KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Asmens duomenų renkamų:

a) el. parduotuvėje (įskaitant naudojamus slapukus ar panašią technologiją) ar kitais komunikacijos su Klientu kanalais;

b) Klientui atliekant veiksmus internete arba UAB „Hetlita“ priklausančiose fizinėse parduotuvėse.

Duomenų valdytojas yra bendrovė UAB „HETLITA“, kurios registruotos buveinės adresas ir adresas korespondencijai siųsti yra Lazdijų g. 4a, Kaunas, LT-46343, (kontaktiniai duomenys: pirmiau nurodytas adresas, el. paštas: hetlita(eta)hetlita.lt, telefono numeris - +370 37350484), toliau vadinamas Duomenų valdytoju, kuris taip pat veikia kaip Pardavėjas. 

III. KAIP MES RŪPINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS?

Duomenų valdytojas rūpinasi klientų asmens duomenų tvarkymo saugumu ir teisėtumu. Kliento asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Oficialus teisės aktų leidinys Nr. 119, 1 p.) (toliau - BDAR) ir kitomis šiuo metu galiojančiomis normomis, t. y. per visą duomenų tvarkymo laikotarpį vadovaujamasi asmens duomenų apsaugos teisinėmis nuostatomis.

Asmens duomenys reiškia informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – Asmens duomenys). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, vardą ir pavardę, el. paštą, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių.

Duomenų valdytojas, suprasdamas klientų privatumo užtikrinimo svarbą, saugo ne tik vartotojų, kurie lankosi el. parduotuvėje, bet ir Klientų, kurie pateikė savo asmens duomenis Duomenų valdytojui kitais komunikacijos kanalais, t. y.:

a) socialiniame tinkle https://www.facebook.com ir visuose kituose internetiniuose puslapiuose, kurie yra pažymėti „Facebook“ logotipu arba bendrai su juo naudojamu ženklu (angl. co-branded) (įskaitant subdomenus, tarptautines versijas, valdiklius ir versijas mobiliesiems telefonams), kurių veikimo principai grindžiami Facebook Inc. ar, atitinkamai, Facebook Ireland Limited (toliau – socialinis tinklas Facebook) taisyklėmis, kurios yra paskelbtos adresu https://www.facebook.com/legal/terms, įskaitant per Facebook Lead Ads funkciją, kuri yra naudojama paties Duomenų valdytojo produktų ar paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslams. Facebook socialinio tinklo Asmens duomenų apsaugos ir naudojimo taisykles galima rasti, pavyzdžiui, adresu https://www.facebook.com/policy.php. Duomenų valdytojas negali daryti jokios įtakos Facebook socialinio tinklo teisinių nuostatų, įskaitant Asmens duomenų nuostatas, turiniui;
b) el. parduotuvėje, kad Duomenų valdytojas galėtų organizuoti reklamines akcijas, įskaitant žaidimus, socialiniame tinkle Facebook.

 IV. KOKIE YRA INFORMACIJOS APIE JUS NAUDOJIMO TIKSLAI?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi įvairiais tikslais ir įvairiais teisiniais pagrindais, atsižvelgiant į tai, kokias el. parduotuvės funkcijas naudojate, visų pirma sudarydami ir įgyvendindami su Jumis sutartis, vykdydami rinkodaros veiklą, rinkos ir statistinę analizę, gerindami paslaugų kokybę, atitinkamų teisinių įsipareigojimų, prisiimtų Duomenų valdytojui, vykdymą arba sukčiavimų (ad fraud) nustatymą.

1. PASKYRA UAB „HETLITA“ EL. PARDUOTUVĖJE

Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.
Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte registruodami Paskyrą, taip pat kiti duomenys, surinkti atsižvelgiant į Jūsų veiklą el. parduotuvėje ir naudojimąsi mūsų paslaugomis (visų pirma: vardas, pavardė; el. pašto adresas; kontaktinis telefono numeris; adresas (gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, šalis), gyvenamosios vietos / įmonės / buveinės adresas (jei skiriasi nuo pristatymo adreso), banko sąskaitos numeris, o Klientai, kurie nėra vartotojai, papildomai nurodo įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą (PVM) yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a) išlaikyti Jūsų paskyrą, kad galėtumėte mėgautis jos teikiamais privalumais (pvz., pateikdami užsakymus kiekvieną kartą neturite pildyti formų, pasiekti savo pirkinių istoriją, tvarkyti sutikimus svetainėje ir t. t.) ir suteikdami galimybę naudotis kitomis mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. būtinybė įvykdyti sutartį, kurią sudarote sukurdami Paskyrą ir sutikdami su el. parduotuvės nuostatomis;

b) Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus, remiantis profiliavimu (mes supaprastintai analizuojame Jūsų veiksmus tam, kad galėtume geriau pritaikyti pranešimus konkrečioms, bendroms savo klientų grupėms, tačiau mes neribojame galimybės įvairioms klientų grupėms susipažinti su dominančiais pasiūlymais ir nedarome reikšmingos įtakos jų sprendimams). Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c) ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint užsiregistruoti el. parduotuvėje. Įprastai mes tvarkome Jūsų duomenis tol, kol naudojatės paskyra (tačiau siekiant užtikrinti didesnę jų apsaugą, jie gali būti pašalinti praėjus trejiems metams nuo tada, kai paskutinį kartą atlikote veiksmus el. parduotuvėje), o rinkodaros veiksmų atveju – kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, atsisakysite Naujienlaiškio prenumeratos arba atšauksite sutikimą (kuriuo duomenų tvarkymas yra grindžiamas), išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VIII punkte.
Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos IX punkte. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos X punkte.

2. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.
Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte Užsakymo metu, taip pat kiti duomenys, surinkti atsižvelgiant į Jūsų veiklą el. parduotuvėje (visų pirma: vardas, pavardė; el. pašto adresas; kontaktinis telefono numeris; adresas [gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, šalis], gyvenamosios vietos / įmonės / buveinės adresas [jei skiriasi nuo pristatymo adreso], banko sąskaitos numeris, o Klientai, kurie nėra vartotojai, papildomai nurodo įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą [PVM]) yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a) Jūsų užsakymo ir sudarytos sutarties vykdymas - visų pirma patvirtinimas apie jo pateikimą ir rezervavimą (jei tokia galimybė yra ir jūs ją pasirinkote) arba atsiuntimas Jums ar į pasirinktos prekės atsiėmimo punktą, taip pat, jei reikia, susisiekti su jumis šiuo klausimu – teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis t. y. būtinumas vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, kurią sudarote pateikdami užsakymą ar sudarę užsakymo sutartį (jei tokia galimybė yra ir Jūs ją pasirinkote);

b) Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus, remiantis profiliavimu (mes supaprastintai analizuojame Jūsų veiksmus tam, kad galėtume geriau pritaikyti pranešimus konkrečioms, bendroms savo klientų grupėms, tačiau mes neribojame galimybės įvairioms klientų grupėms susipažinti su dominančiais pasiūlymais ir nedarome reikšmingos įtakos jų sprendimams). Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c) ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis;

d) sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų išrašymas ir saugojimas, taip pat skundų ir grąžinimų svarstymas laikantis įstatymų, ypač Civilinio kodekso - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. būtinybė vykdyti Duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint pateikti užsakymą. Jūsų užsakymo vykdymo tikslu mes tvarkysime Jūsų duomenis sutarties galiojimo laikotarpiu, taip pat įstatymų (pvz., mokesčių, apskaitos) reikalaujamą terminą, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, atsisakysite Naujienlaiškio prenumeratos arba atšauksite savo sutikimą (kuriuo duomenų tvarkymas yra grindžiamas), išskyrus atvejus, kai mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VIII punkte. Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos IX punkte. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos X punkte.

3. SKUNDO FORMA

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.
Jūsų duomenys, kuriuos pateikėte Skundo nagrinėjimo tikslais (Skundo formoje) ir surinkti galimai toliau bendraujant,  yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a) Jūsų skundo nagrinėjimas, apskaitos tvarkymas ir atsiskaitymai dėl nagrinėjamų skundų - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto c papunktis, t. y. būtinybė vykdyti Duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę;

b) ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint pateikti skundą. Mes tvarkysime Jūsų duomenis Jūsų skundo nagrinėjimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus (pvz., mokesčių, apskaitos) mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu. Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VIII punkte. Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos IX punkte. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos X punkte.

4. KONTAKTINĖ FORMA

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.
Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte pildydami kontaktinę formą ir kurie buvo surinkti toliau bendraujant, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a) bendrauti su Jumis ir atsakyti į Jūsų pranešimus - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo interesas;

b) atsižvelgiant į pranešimo turinį, prieš sudarant atitinkamą sutartį imtis veiksmų nagrinėti Jūsų prašymus - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. būtinybė imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;

c) priklausomai nuo Jūsų pranešimo turinio, Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

d) ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint pateikti pranešimą. Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume bendrauti su Jumis ir atsakyti į Jūsų pranešimą – duomenų tvarkymo pagrindas yra UAB „Hetlita“ kaip Duomenų valdytojo teisėtas interesas. Priklausomai nuo Jūsų pranešimo turinio, Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtas interesas, t.y. pačios UAB „Hetlita“ arba bendradarbiaujančių su įmone subjektų interesas, su kuriuo galite nesutikti arba prieš sudarydami sutartį prašyti, kad būtų imtasi veiksmų pagal Jūsų prašymą.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VIII punkte. Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos IX punkte. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos X punkte.

5. NAUJIENLAIŠKIS

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.
Jūsų asmens duomenys, įskaitant tuos, kurie pateikiami Naujienlaiškio prenumeratos metu, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a) Naujienlaiškio prenumeratos sutarties vykdymas - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. būtinybė įvykdyti sudarytą sutartį (Naujienlaiškio prenumeratos taisyklės), kad galėtumėme Jums siųsti pvz. elektroninius laiškus, patrauklius skelbimus ir pasiūlymus (nuolaidos pasiūlymus). Žinoma, Jus galite atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos.

b) Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus, remiantis profiliavimu (mes supaprastintai analizuojame Jūsų veiksmus tam, kad galėtume geriau pritaikyti pranešimus konkrečioms, bendroms savo klientų grupėms, tačiau mes neribojame galimybės įvairioms klientų grupėms susipažinti su dominančiais pasiūlymais ir nedarome reikšmingos įtakos jų sprendimams). Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c) ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint užsakyti Naujienlaiškio prenumeratą.
Jūsų duomenis mes paprastai tvarkysime tol, kol nutrauksite Naujienlaiškio prenumeratą, pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, o duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu – kol atšauksite sutikimą, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos saugosime ilgiau tam atvejui, jei mums būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu. Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VIII punkte. Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos IX punkte. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos X punkte.

6. SOCIALINIŲ TINKLŲ PROFILIAI

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas. Jūsų asmens duomenys, įskaitant tuos, kuriuos paliekate lankydamiesi mūsų socialinių tinklų profiliuose (įskaitant komentarus, įvertinimus, internetinius identifikatorius), yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:
a) Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus. Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

b) ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint visapusiškai naudotis mūsų profilių funkcijomis socialiniuose tinkluose. Mes tvarkysime Jūsų duomenis iš esmės tol, kol bendravimas su Jumis bus baigtas, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos saugosime ilgiau tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu. Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VIII punkte. Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos IX punkte. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos X punkte.

7. PRANEŠIMAS APIE PRODUKTO PRIEINAMUMĄ

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.
Jūsų asmens duomenys, pateikti kartu su noru naudotis paslauga pranešant apie produkto prieinamumą, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a) pranešimo apie produkto prieinamumą išsiuntimas - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. būtinybė įvykdyti paslaugų sutartį ir pranešti apie produkto prieinamumą;

b) Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus. Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c) ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas, kad gautumėte pranešimą apie produkto prieinamumą. Mes tvarkysime Jūsų duomenis iš esmės tol, kol bendravimas su Jumis bus baigtas, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos saugosime ilgiau tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu. Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte. Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

8. KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.
Jei nuspręsite dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamame konkurse, Jūsų duomenys bus tvarkomi arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a) konkurso vykdymo metu, nugalėtojų išrinkimas ir prizų dalijimas- teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo interesas;

b) Duomenų valdytojui tenkančių teisinių įsipareigojimų įgyvendinimas, ypač tų, kurie kyla iš nuostatų, reglamentuojančių mokestinių prievolių klausimus – teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto c papunktis, t. y. būtinybė vykdyti Duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę;

c) Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus. Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

d) ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint dalyvauti konkurse. Mes tvarkysime Jūsų duomenis iš esmės tol, kol vyks konkursas, bus išrinkti nugalėtojai ir įteikti prizai, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos saugosime ilgiau tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu. Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VIII punkte. Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos IX punkte. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos X punkte.

9. KLIENTŲ PASITENKINIMO TYRIMAS

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.
Jūsų duomenys, pateikti mums tikrinant Jūsų pasitenkinimą mūsų teikiamomis paslaugomis, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a) Klientų pasitenkinimo tyrimams (naudojant įvairaus tipo apklausas), el. parduotuvės tobulinimui ir Duomenų valdytojo siūlomų paslaugų kokybei gerinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y.  teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

b) ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau to nepadarę, Jūs negalėsite dalyvauti pasitenkinimo tyrime. Tyrimas leis mums sužinoti Jūsų nuomonę apie mūsų teikiamas paslaugas ir patobulinti el. parduotuvės teikiamas paslaugas.

Jūsų duomenis tvarkysime laikotarpiu, kuris reikalingas pasitenkinimo apklausai atlikti ir sprendimų, kuriais siekiama pagerinti Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės teikiamų paslaugų kokybę, kūrimui bei įgyvendinimui, taip pat įstatymų reikalaujamą terminą, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu. Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VIII punkte. Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos IX punkte. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos X punkte.

V. AR PRIVALOTE PATEIKTI MUMS SAVO ASMENS DUOMENIS IR KOKIOS JUMS GALI KILTI PASEKMĖS, JEI TO NEPADARYSITE?

Klientas savanoriškai pateikia Asmens duomenis el. parduotuvėje, tačiau jie yra būtini norint naudotis tam tikromis mūsų parduotuvės funkcijomis, pavyzdžiui, Klientui pateikti Užsakymą ir jį apmokėti (Pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas), sukurti Paskyrą arba atlikti Rezervaciją (Paslaugų sutarties sudarymas ir vykdymas), užsiprenumeruoti Naujienlaiškį.

Kiekvieną kartą duomenų, reikalingų atitinkamai sutarčiai sudaryti, apimtis iš anksto nurodoma el. parduotuvėje (pažymime duomenis, kurių pateikimas yra būtinas sutarčiai sudaryti / naudotis tam tikra funkcija), kituose komunikacijos su Klientu kanaluose arba Taisyklėse. Nepateikus Asmens duomenų, gali būti neįmanoma tinkamai atlikti pirmiau nurodytų veiksmų.

 VI. AR JŪSŲ DUOMENYS YRA PROFILIUOJAMI IR KĄ TAI REIŠKIA JUMS?

Duomenų valdytojas, siekdamas pateikti visiems Klientams skirtas bendras reklamas, pasiūlymus ar akcijas (nuolaidas), pritaikytas konkretaus Kliento interesams, gali susipažinti su Kliento pageidavimais, pavyzdžiui, analizuodamas, kaip dažnai Klientas lankosi el. parduotuvėje, ar / ir kokius produktus Klientas perka arba rezervuoja Duomenų valdytojui priklausančiose fizinėse parduotuvėse. Tai leidžia Duomenų valdytojui geriau suprasti Kliento lūkesčius ir prisitaikyti prie jo poreikių, nedarant didelės įtakos jo sprendimams. Duomenų valdytojui naudojant pažangias technologijas, minėtus veiksmus sistema dažnai atliks automatizuotai, todėl siunčiamas turinys bus aktualiausias, o Klientas galės greitai su juo susipažinti. 

VIII. KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ DUOMENIS?

Kiekvieną kartą Duomenų valdytojo tvarkomų Asmens duomenų gavėjų sąrašą daugiausia lemia Kliento naudojamų paslaugų apimtis.

Duomenų gavėjų sąrašas taip pat priklauso nuo kliento sutikimo arba teisės aktų nuostatų ir nustatomas pagal el. parduotuvėje jo atliktus veiksmus.

Tvarkant Asmens duomenis ribota apimtimi gali dalyvauti Duomenų valdytojo partneriai, visų pirma, teikiantys techninę pagalbą, reikalingą el. parduotuvės veiksmingam veikimui užtikrinti, įskaitant bendravimą su mūsų klientais (pvz., jie padeda mums išsiųsti el. laiškus, o reklaminėje veikloje – taip pat vykdant rinkodaros akcijas), interneto svetainės serverio nuomos paslaugų ar telefono ryšio ir IT paslaugų teikėjai, užsakymus vykdantys vežėjai ar atstovai, subjektai, tvarkantys elektroninius mokėjimus ar atsiskaitymus mokėjimo kortele El. parduotuvėje, programinę įrangą aptarnaujančios bendrovės, subjektai, padedantys Duomenų valdytojui vykdant rinkodaros akcijas, taip pat teisinių ir konsultacinių paslaugų teikėjas.

IX. AR JŪSŲ DUOMENYS TAIP PAT YRA PERDUODAMI Į TREČIĄSIAS ŠALIS (UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ)?

Kadangi Duomenų valdytojas savo veikloje naudoja veiklos palaikymui reikalingus įrankius, pvz., Google, Kliento Asmens duomenys gali būti perduoti į valstybes, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, kurioje yra su Duomenų valdytoju bendradarbiaujančio subjekto Asmens duomenų tvarkymo priemonės.

Tinkamą pateiktų Asmens duomenų saugumą Duomenų valdytojas užtikrina naudodamas Europos Komisijos sprendimu patvirtintas standartines duomenų apsaugos nuostatas ir BDAR reikalavimus atitinkančias sutartis dėl duomenų tvarkymo perdavimo. Tais atvejais, kai duomenys yra perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, kai kurie ten esantys subjektai gali papildomai užtikrinti tinkamo lygio Asmens duomenų apsaugą.

Klientas turi teisę susisiekęs su mumis gauti į trečiąją valstybę perduotų jo Asmens duomenų kopiją (kontaktiniai duomenys pateikiami Politikos II punkte).

 X. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Kiekvienas Klientas turi teisę:

a) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

b) gauti Asmens duomenis, kurie buvo perduoti Duomenų valdytojui ir yra tvarkomi automatizuotai ir kurių tvarkymas vyksta sutikimo pagrindu arba pagal sutartį (pvz., kitam Duomenų valdytojui);

c) susipažinti su Asmens duomenimis (taip pat, pavyzdžiui, gauti informaciją, kad Asmens duomenys yra tvarkomi);

d) prašyti ištaisyti duomenis ir apriboti duomenų tvarkymą (pvz., jeigu Asmens duomenys yra neteisingi) arba ištrinti Asmens duomenis (pvz., jeigu jie yra tvarkomi neteisėtai);

e) prašyti pašalinti savo Asmens duomenis bet kuriuo metu;

f) atšaukti bet kurį Duomenų valdytojui duotą sutikimą, bet kada pateikti nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi; sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš jo atšaukimą Duomenų valdytojo pagal įstatymus vykdytam duomenų tvarkymui;

g ) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, visų pirma, duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (jeigu nėra kitų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, kurie yra viršesni už kliento interesus).

 XI. AR JUMS BUS SIUNČIAMA KOMERCINĖ INFORMACIJA (PVZ., JŪSŲ EL. PAŠTO ADRESU)?

Duomenų valdytojas turi techninę galimybę bendrauti su klientu nuotoliniu būdu (pvz., el. paštu, SMS).
Komercinė informacija, susijusi su Duomenų valdytojo arba su juo bendradarbiaujančių subjektų komercine veikla, gali būti siunčiama tiktai Kliento sutikimo pagrindu, įskaitant jam sutikus laikytis Naujienlaiškio prenumeratos taisyklių.

 XII. KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į techninių žinių lygį, įgyvendinimo sąnaudas ir duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus ir įvairios tikimybės ir rimtumo pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tvarkomų Asmens duomenų saugumas pagal pavojų ir saugomų duomenų kategorijas, o ypač apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos prie jų, neteisėto jų gavimo, tvarkymo pažeidžiant galiojančius įstatymus bei jų pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo. Informacijos apie naudojamas technines ir organizacines apsaugos priemones atskleidimas gali sumažinti jų veiksmingumą, ir tai kelia pavojų tinkamai Asmens duomenų apsaugai.

Duomenų valdytojas taiko, pavyzdžiui, šias technines priemones, skirtas užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie elektroniniu būdu perduodamų Asmens duomenų ar jų pakeitimui:

a) duomenų apsauga nuo neteisėtos prieigos;

b) el. parduotuvės puslapiuose, kuriose yra pateikiami Asmens duomenys, yra įdiegtas SSL sertifikatas;

c) naudojantis el. parduotuve asmens autorizavimo duomenys yra šifruojami;

d) prieiga prie Paskyros suteikiama tiktai suvedus el. pašto adresą ir slaptažodį bei papildomai patvirtinus prisijungimą el. pašto paskyroje.

XIV. NUORODA Į KITAS SVETAINES

El. parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Administratorius ragina susipažinti su kitų svetainių naudojimo sąlygomis ir privatumo politika. Ši Politika yra taikoma tiktai nurodytai Duomenų valdytojo veiklai.

 XV. AR ŠI POLITIKA GALI BŪTI PAKEISTA IR KAIP JŪS TAI SUŽINOSITE?

Duomenų valdytojas gali ateityje keisti Politikos nuostatas. Kiekvieną kartą Duomenų valdytojas informaciją apie Politikos pakeitimus paskelbia el. parduotuvėje. Atlikus kiekvieną pakeitimą bus skelbiama nauja Politikos redakcija su nauja data.

 XVI. NUO KADA YRA TAIKOMA ŠI POLITIKOS VERSIJA?

Ši Politikos redakcija galioja nuo 2024-05-08

 


ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS HETLITA.LT SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

 I. KOKS TAI YRA DOKUMENTAS?

Ši el. parduotuvės slapukų ir kitų technologijų privatumo politika (toliau – Politika) yra informacinio pobūdžio ir tai reiškia, kad ji nenustato Klientams, kurie naudojasi el. parduotuve jokių prievolių (tai nėra sutartis ar taisyklės).

Kitose dokumento dalyse valdytojas yra bendrovė UAB „Hetlita“, kurios registruotos buveinės adresas ir adresas korespondencijai siųsti yra Lazdijų g. 4a, Kaunas LT-46343, (toliau – Duomenų valdytojas“).

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys: aukščiau nurodytas adresas, el. paštas: hetlita(eta)hetlita.lt, kontaktinio telefono numeris +370 37350484, kuris taip pat veikia kaip Pardavėjas. Tiek, kiek slapukuose bus Jūsų asmens duomenys, Valdytojas taip pat bus Jūsų Asmens Duomenų Valdytoju. Tokių duomenų tvarkymo ir jų tvarkymo taisyklės yra įtrauktos į Privatumo politiką.

II. SLAPUKAI

1. KIENO DUOMENIS RENKA SLAPUKAI?

El. parduotuvėje Valdytojas naudoja slapukų technologiją ar panašias į ją funkcijas. Kiekvienas asmuo (toliau – Lankytojas), apsilankantis el. parduotuvėje, nepriklausomai, ar jis yra jos Klientas, turi galimybę pasirinkti slapukų technologijos taikymo sritį ir tada atitinkamai sutikti. Per ją gali būti renkama informacija apie Lankytoją, pvz., kaip naudojasi e. parduotuve, kas jį domina, kokie skelbimai, prekės ar reklamos peržiūrimos.

 2. KOKIĄ TECHNOLOGIJĄ MES NAUDOJAME?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi įvairiais tikslais ir įvairiais teisiniais pagrindais, atsižvelgiant į tai, kokias el. parduotuvės funkcijas naudojate, visų pirma sudarydami ir įgyvendindami su Jumis sutartis, vykdydami rinkodaros veiklą, rinkos ir statistinę analizę, gerindami paslaugų kokybę, atitinkamų teisinių įsipareigojimų, prisiimtų Duomenų valdytojui, vykdymą arba sukčiavimų (ad fraud) nustatymą. El. parduotuvėje yra naudojama technologija, kuri renka ir gali pasiekti prie interneto prijungtame kompiuteryje ar kitame įrenginyje esančią informaciją (visų pirma, slapukai ar susiję sprendimai), siekiant užtikrinti maksimalų patogumą naudojantis el. parduotuve, įskaitant statistiniais tikslais ir siekiant pritaikyti duomenų valdytojo partnerių ir reklamuotojų teikiamą reklaminį turinį Lankytojo interesams arba sukčiavimų (ad fraud) nustatymą. Lankytojui lankantis el. parduotuvėje, įskaitant jam naudojantis Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros informacija, gali būti automatiškai renkami duomenys apie Lankytojo veiksmus internete. Priklausomai nuo šiuo metu įdiegtų ir bendrų sprendimų bei techninių galimybių, Lankytojas turi galimybę nustatyti tinkamų slapukų naudojimo apimtį (pvz., Rinkodarai) ir sutikti. Atsižvelgiant į slapukų technologijos naudojimo apimtį, Lankytojas sutinka, slapukai gali automatiškai rinkti įvairius duomenis apie Lankytojo veiklą internete, taip pat informaciją apie naudojamo įrenginio vietą (jei tai leidžia pasirinkta slapukų apimtis ir galbūt duotas sutikimas). Jei iš svetainės lygmens neįmanoma apibrėžti slapukų naudojimo apimties, Lankytojo naudojami naršyklės nustatymai lieka galioti. Atsižvelgiant į tai, kad Duomenų valdytojas gali naudoti sprendimus, kurie pagal savo funkcijas yra panašūs į slapukus, tokioms technologijoms atitinkamai turi būti taikomos toliau išdėstytos Politikos nuostatos.

3. KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas yra nedidelė tekstinės informacijos rinkmena, kurią išsiunčia serveris ir kuri išsaugoma Lankytojo įrenginyje (paprastai kompiuterio kietajame diske arba mobiliajame įrenginyje). Jis renka informaciją, kuri el. parduotuvei gali būti reikalinga tam, kad ji prisitaikytų prie Lankytojo naudojimosi ja įpročių, galėtų rinkti statistinę informaciją apie naudojimąsi el. parduotuve (pvz., kokiose interneto svetainėse buvo lankomasi, kokie turinio elementai buvo atsisiųsti) ir duomenis apie interneto paslaugų teikėjo domeno vardą arba valstybę, kurioje yra Lankytojas. Technologijos, panašios į slapukus, gali būti pagrinde naudojamos siekiant apriboti sąveikas su Lankytojo įrenginiu ir saugoti bet kokius elementus ne Lankytojo įrenginio atmintyje, o tiesiogiai specialiame serveryje, o patį Lankytojo ID sukurti tik tam laikotarpiui, kol Lankytojas naudojasi el. parduotuve (po to sunaikinti jį).

4. AR SLAPUKAI RENKA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Lankytojui naudojantis el. parduotuve, slapukai yra naudojami jo naršyklei ar įrenginiui identifikuoti – jie gali rinkti visokią informaciją, kuri įprastai nėra asmens duomenys (neleidžia identifikuoti Lankytojo). Kai kuri informacija, priklausomai nuo jos turinio ir naudojimo, visgi gali būti susieta su konkrečiu asmeniu – tam tikra elgsena gali būti siejama su konkrečiu Lankytoju, pvz., susiejant ją su duomenimis, kurie buvo pateikti registruojant Paskyrą el. parduotuvėje, ir todėl jie yra laikomi asmens duomenimis. Slapukų surinktai informacijai, kuri gali būti susieta su konkrečiu asmeniu, yra taikomos Politikos nuostatos, susijusios su Asmens duomenimis, visų pirma, duomenų subjekto teisėmis. Informacija apie slapukų renkamą informaciją, be kita ko, taip pat yra pateikiama informaciniame pranešime, kuris yra rodomas gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje pirmą kartą lankantis el. parduotuvėje.

Kalbant apie informaciją, kurią renka slapukai ir kurie gali būti susieti su konkrečiu asmeniu, taikomos Privatumo politikos nuostatos, visų pirma susijusios su duomenų subjekto teisėmis, duomenų gavėjais ir jų perdavimu trečiosioms šalims (už Europos ekonominės erdvės ribų). Informacija apie slapukų renkamą informaciją taip pat pateikiama informacinio punkto turinyje, kuris rodomas per pirmąjį apsilankymą el. parduotuvėje (vadinamoji slapukų juosta).

5. KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

Informacijos gavimas ir saugojimas naudojant slapukus, išskyrus atvejus, kai tai būtina norint užtikrinti tinkamą el. parduotuvės veikimą, jų saugumą ir pagrindinių jų funkcijų įgyvendinimą, įskaitant paslaugų stabilumą vykdant pagrindines statistines operacijas (teikdami Jums elektronines paslaugas mes remiamės įstatymu - Telekomunikacijų įstatymas, 173 straipsnio 3 punkto 2 papunktis), tai daroma gavus Lankytojo sutikimą. Pasirinkti slapukų technologijos naudojimo sritį ir sutikti galima pirmojo apsilankymo el. parduotuvėje metu slapukų juostoje, kuri pasirodo matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje. Tokiu atveju Lankytojas bet kuriuo metu gali atšaukti duotą sutikimą svetainės Privatumo nustatymuose (tačiau kai kurios el. parduotuvės dalys tada gali neveikti tinkamai). Standartiškai - tam tikrų tipų slapukų naudojimas taip pat gali būti užblokuotas žiniatinklio naršyklių lygmeniu, nors naršyklės nustatymai ne visada turės įtakos panašiai į slapukus technologijai (išsamiai tai aprašyta toliau dokumente). Bet koks sutikimo dėl slapukų atšaukimas neturi įtakos vykdomos veiklos teisėtumui.

Tiek, kiek slapukuose panašiose technologijose bus Jūsų asmens duomenys, jų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Valdytojo ar trečiosios šalies interesas (BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis), kuris yra skelbimų sukčiavimo nustatymas, būtinas užtikrinti aukščiausios kokybės turinį, kurį pateikia Valdytojas, pritaikydamas jas Lankytojo pageidavimams ir Valdytojo produktų bei paslaugų, įskaitant tiesiogines, rinkodarai, partneriams (trečiosioms šalims, išvardytoms Politikos 11 punkte) ar kitoms, su kuriomis bendradarbiaujame, tokiu atveju šie subjektai nedalyvauja tvarkant klientų duomenis.

Kita vertus, tiek, kiek šie subjektai gali turėti tiesioginę prieigą prie šios informacijos - tokio tvarkymo teisinis pagrindas bus teisėtas interesas, kurio siekia šie subjektai, arba savanoriškas Lankytojo sutikimas. Tiek, kiek slapukų surinktos funkcijos ir asmens duomenys yra būtini tinkamam paslaugų teikimui Lankytojui el. parduotuvėje bei jų saugumui užtikrinti - tokios informacijos apdorojimo pagrindas taip pat gali būti svarstomas atsižvelgiant į būtinybę įvykdyti sutartį, kurią Jūs sudarote, kai nusprendžiate naudotis mūsų el. parduotuve (BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis).

Kartais gali atsitikti taip, kad slapukai leis mums bendrauti su Jumis rinkodaros tikslais, apie kuriuos rašėme aukščiau. Šiuo atveju mūsų veiksmų pagrindas yra papildomas, savanoriškas sutikimas tokiam bendravimui, kurio visada galite atsisakyti, tačiau nepažeisdami ankstesnių veiksmų teisėtumo.

6. KOKIU TIKSLU MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

Informacija, surinkta slapukais, kurie slapukų juostoje pažymėti kaip "privalomi" (ir panašiomis į slapukus technologijomis, kurias naudojame tais pačiais tikslais), pagrinde naudojama siekiant užtikrinti tinkamą mūsų el. parduotuvės veikimą bei pagrindinių jų funkcijų vykdymą. Ypač tai apima el. parduotuvės IT infrastruktūros apkrovos stebėjimą, paslaugų stabilumo užtikrinimą pralaidumo atžvilgiu, logistikos procesų planavimą ir kitus procesus, kurie yra labai svarbūs siekiant vykdyti sutartį su klientais. Minėtos priemonės taip pat padeda užtikrinti mūsų paslaugų saugumą, padėdamos kovoti su sukčiavimu, įskaitant vadinamųjų botų generuojamo srauto ir pirkimų atpažinimą, ir padeda mums imtis prevencinių veiksmų prieš galimą botų veiklą.

Pirmiau nurodyta veikla dėl savo tikslo ir teisinio pagrindo taip pat gali būti vykdoma nepriklausomai nuo slapukų juostoje ir naršyklės nustatymuose nustatytų parinkčių.

Slapukai turi palengvinti Lankytojo naudojimąsi el. parduotuve, pavyzdžiui, „įsiminti“ vieną kartą pateiktą informaciją, kad Lankytojui nereikėtų teikti juos kiekvieną kartą, taip pat gali padėti pritaikyti jų turinį bei reklamą, prie jo pageidavimų.

Slapukai taip pat gali būti naudojami siekiant pagerinti el. parduotuvės turinio patogumą ir suasmeninimą, įskaitant reklamos, pasiūlymų ar akcijų (nuolaidų), skirtų Lankytojui, pateikimą, kūrimą, paskirstymą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į Lankytojo interesus ir buvimo vietą (šios veiklos tikslas nėra sukelti klientui teisinių padarinių ar reikšmingos įtakos jo sprendimams).

Dėl el. parduotuvėje taikomos slapukų technologijos, Valdytojas gali susipažinti su Lankytojo nuostatomis - pvz., analizuodamas, kaip dažnai jis lankosi el. parduotuvėje ar perka ir kokius produktus perka fizinėse parduotuvėse, priklausančiose UAB „Hetlita“. Tai padeda geriau suprasti lankytojų įpročius ir lūkesčius bei prisitaikyti prie jų poreikių ir interesų. Šios technologijos dėka galima lankytojams pristatyti jų poreikiams ir interesams pritaikytas reklamas (pavyzdžiui, reklamą, neseniai atsiradusią naršant tik „Lankstai Sensys“ kategorijoje) ir parengti geresnes akcijas bei pasiūlymus. Reklaminis turinys taip pat gali būti pritaikytas Lankytojo naudojamo įrenginio vietovei, jei tam yra suteiktas sutikimas.

Remdamasis slapukais, Valdytojas taip pat gali naudoti technologiją, leidžiančią pasiekti klientus, kurie anksčiau lankėsi el. parduotuvėje naudodamiesi kitomis svetainėmis, kuriose buvo reklaminis pranešimas.

7. AR GALITE NESUTIKTI, KAD BŪTŲ NAUDOJAMA SLAPUKŲ RENKAMA INFORMACIJA?

Jei Lankytojas suteikė sutikimą, įskaitant sutikimą pateikti, kurti, skirti ir vykdyti specialią reklamą, pasiūlymus ar akcijas (nuolaidas), pritaikytas Lankytojo pageidavimams, jis gali būti bet kada atšauktas, tačiau tai neturės įtakos veiksmams, kurie buvo atlikti sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, ir komunikacijos, kuriai vykdyti gavome papildomus sutikimus teisėtumui.

Kilus abejonių dėl slapukų naudojimo apimties ir dėl per juos gautos informacijos, galite susisiekti su Valdytoju - kontaktinius duomenis galite rasti Politikos I punkte.

8. KOKIŲ RŪŠIŲ SLAPUKUS MES NAUDOJAME IR AR JIE YRA ŽALINGI?

El. parduotuvėje naudojami slapukai nėra žalingi Lankytojo arba jo naudojamam kompiuteriui ar galiniam įrenginiui, todėl mes rekomenduojame jų nenaudoti interneto naršyklėse. El. parduotuvėje yra naudojami dviejų rūšių slapukai: seanso slapukai, kurie saugomi Lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kol Jūs atsijungsite nuo savo paskyros interneto svetainėje arba išjungsite programinę įrangą (uždarysite interneto naršyklę), ir ilgalaikiai slapukai, kurie lankytoje įrenginyje išlieka slapukų bylos parametruose nurodytą laiką, arba kol jie rankiniu būdu ištrinami interneto naršyklėje.
Taip pat naudojame į slapukus panašią technologiją, kuri leidžia mums geriau apsaugoti renkamą informaciją, nes sesijos saugykloje sukuria savaime sunaikinamus vienkartinius identifikatorius, kurie sunaikinami uždarius internetinės parduotuvės svetainę.

9. KIEK LAIKO BUS SAUGOMA SLAPUKŲ SURINKTA INFORMACIJA?

Priklausomai nuo slapukų surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslų ir teisinio pagrindo, jie gali būti saugomi skirtingą laikotarpį. Kai bendraujate per „Susisiekite su mumis“, jis paprastai bus vykdomas tol, kol atsisakysite šios formos kontakto su mumis (sutikimo atšaukimas).

Asmens duomenys, renkami apie Lankytojo, kuris nėra el. parduotuvės Klientas (t. y. kuris nepateikė užsakymo, neužsisakė produkto, neturi paskyros), slapukus, bus saugomi kol sutikimas bus atšauktas. Duomenų valdytojas gali ištrinti Asmens duomenis, jeigu 3 metus jie nebus naudojami rinkodaros tikslais, išskyrus kai pagal teisės aktus Duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti Asmens duomenis ilgiau.

Dalis Asmens duomenų gali būti saugoma ilgiau tuo atveju, jeigu Lankytojas turėtų kokių nors pretenzijų Duomenų valdytojui, Duomenų valdytojas taip pat galėtų pareikšti ieškinius ar gintis nuo trečiųjų šalių jam pareikštų ieškinių, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.
Bet kuriuo atveju, bus pasirinktas ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas.
Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą galite rasti mūsų Privatumo politikoje.

10. ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Slapukų rūšis

Aprašymas

Galiojimo laikas

PAGECACHE_ENV

Reikalingas tam, kad Lankytojui būtų teisingai rodoma svetainės versija.

1 diena

frontend

Vieną dieną išsaugo Lankytojo seanso el. parduotuvėje identifikatorių.

1 diena

snowmessage

Šis slapukas reikalingas pranešimų rodymui el. parduotuvėje.

Slapukas įrašo datą, kada sistemoje buvo parodytas pranešimas vartotojui. Nustačius slapuką, vartotojo naršyklė prašo el. parduotuvės pranešimų turinio ir jį parodo vartotojui.

Slapukas ištrinamas atsidarius pranešimus.

Kol uždaroma naršyklė

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Jo paskirtis yra patikrinti, ar turi būti atnaujinti duomenys Lankytojo naršyklėje. Šis slapukas išsaugo puslapio informacijos, išsaugotos Lankytojo lankytoje vietoje (pavyzdžiui, Pirkinių krepšelyje, nuorodas, susijusias su paskyros aptarnavimu) sugeneravimo datą.

Kol uždaroma naršyklė

store

Leidžia Jums naudotis tinkama el. parduotuvės versija.

Kol uždaroma naršyklė

cookies_accepted

Šis slapukas sukuriamas susipažįstant su pranešimu, taip pat interneto svetainei naudojant slapukus. Jis yra reikalingas tam, kad pranešimas  lankytojui būtų paslėptas nuo tų Lankytojų, kurie jau perskaitė pranešimą.

365 dienos

userCountry

Jis saugo informaciją apie tai, kurioje valstybėje yra Lankytojas, gaunamą pagal IP adreso vietą.

365 dienos

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

[Valstybė-kodas] yra šalies kodas, kuris nustatomas pagal vartotojo IP adresą. Slapukas nustato, ar buvo parodytas iššokantis pranešimas, siūlantis atsidaryti tinkamą parduotuvės puslapį pagal vartotojo IP adresą. Jis yra susijęs su userCountry slapuku.

365 dienos

ygc

Slapukas išsaugo Lankytoją identifikuojantį kodą rinkodaros tikslais.

365 dienos

Lentelė yra nuolat atnaujinama atsižvelgiant į administratoriaus naudojamus įrankius. Mes dedame visas pastangas, kad lentelėje būtų visi šiuo metu naudojami slapukai. Tačiau jie visada bus slapukai, naudojami tiems patiems tikslams, kuriuos galite rasti lentelėje. Jei norite atnaujinti mūsų naudojamų slapukų sąrašą, rekomenduojame reguliariai tikrinti dabartinį politikos turinį.

 11. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI (THIRD PARTY COOKIES)

Duomenų valdytojo naudojamų slapukų tikslas pirmiausia yra gerinti Lankytojo aptarnavimą jam naudojantis el. parduotuve. Tačiau Duomenų valdytojas bendradarbiauja su kitomis bendrovėmis jų vykdomos rinkodaros (reklaminės) veiklos srityje, kurie gali tapti Kliento Duomenų valdytojais. Šio bendradarbiavimo tikslais naršyklė arba kita Lankytojo įrenginyje įdiegta programinė įranga taip pat renka slapukus iš tokią rinkodaros veiklą vykdančių subjektų. Šių subjektų siunčiamų slapukų tikslas yra užtikrinti, kad Lankytojui būtų pateikta tiktai jo individualius poreikius ir interesus atitinkanti reklama. Duomenų valdytojo nuomone, Lankytojui patraukliau matyti jam asmeniškai pritaikytą reklamą nei su jo poreikiais nesusijusią reklamą. Be šių slapukų tai būtų neįmanoma, nes su Duomenų valdytoju bendradarbiaujančios bendrovės teikia reklaminį turinį Lankytojams.

Duomenų valdytojas savo rinkodaros veikloje dirba su toliau nurodytomis bendrovėmis, kurios naudoja slapukus el. parduotuvėje:

Bendrovės

Nuoroda į informaciją apie privatumo principus

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Cookiebot CMP

https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Daugiau informacijos apie slapukus ir paminėtas bendroves, kurios juos naudoja, galima rasti jų privatumo politikose.

12.   KAIP IŠTRINTI / BLOKUOTI SLAPUKUS ?

Lankytojas gali pakeisti slapukų naudojimą tvarkydamas sutikimą, suteiktą mūsų svetainės privatumo nustatymuose, pakeisdamas naršyklės nustatymus (priklausomai nuo esamų Duomenų valdytojo įdiegtų sprendimų).

Pašalinimo būdas skiriasi priklausomai nuo naudojamos interneto naršyklės. Informaciją apie tai, kaip ištrinti slapukus, turėtų būti pateikta pasirinktos interneto naršyklės kortelėje „Pagalba“. Slapukų pašalinimas nėra tas pats, kas Duomenų valdytojo naudojant slapukus surinktų Asmens duomenų ištrynimas.

Pavyzdžiui, „Internet Explorer“ naršyklėje slapukų naudojimas gali būti keičiamas taip: Įrankiai -> Interneto parinktys -> Privatumas; „Mozilla Firefox“ naršyklėje – Įrankiai -> Parinktys -> Privatumas; o „Google Chrome“ naršyklėje – Nustatymai -> Rodyti papildomas nuostatas -> Privatumas -> Turinio nustatymai -> Slapukai. Kreipties keliai gali skirtis, priklausomai nuo naudojamos naršyklės versijos.

Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymą mobiliajame telefone arba kitame mobiliajame įrenginyje galima rasti konkretaus telefono ar mobiliojo įrenginio vartotojo vadove ar žinyne.

Taip pat yra galimybė blokuoti trečiųjų šalių slapukus, tuo pat metu sutinkant gauti slapukus tiesiogiai iš Duomenų valdytojo (parinktis „išjungti trečiųjų šalių svetainių slapukus“).
Jei naudojame į slapukus panašią technologiją ir jūsų naršyklė nesuteikia galimybės jos keisti, mūsų sistemos gali užtikrinti tinkamą internetinės parduotuvės veikimą ir jos saugumą, neatsižvelgiant į Jūsų naršyklės nustatymus.

13.  KOKIOS BUS SLAPUKŲ PAŠALINIMO AR BLOKAVIMO PASEKMĖS?

Apribojus slapukų naudojimą konkrečiame įrenginyje, tinkamai naudotis el. parduotuve tampa neįmanoma arba labai sudėtinga, pavyzdžiui, tai gali būti susiję su tuo, kad negali būti palaikomas prisijungimo seansas.

III. AR ŠI POLITIKA GALI BŪTI PAKEISTA IR KAIP JŪS TAI SUŽINOSITE?

Kiekvieną kartą Duomenų valdytojas informaciją apie Politikos pakeitimus paskelbia el. parduotuvėje. Atlikus kiekvieną pakeitimą bus skelbiama nauja Politikos redakcija su nauja data.

IV. NUO KADA YRA TAIKOMA ŠI POLITIKOS VERSIJA?

Ši Slapukų naudojimo politikos redakcija galioja nuo 2024-05-08. 

Product added to compare.